Πολιτική Ποιότητας

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της εταιρίαςνα θεσπίζει και να διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της, όσο και στον τρόπο που  λειτουργεί.

Επιπλέον, αποτελεί δέσμευση της εταιρίας το γεγονός ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπορεύεται και διακινούνται σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Ιδιώτες και Θεραπευτήρια πρέπει να ικανοποιούν σχετικές προκαθορισμένες και μη προδιαγραφές, απαιτήσεις  της κοινωνίας σε σχέση με την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, ρυθμίσεις, κανονισμούς, κώδικες, εγκυκλίους και οδηγίες, ιδιαίτερα δε μια και απευθύνεται στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας υγείας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η συμμόρφωση των υπηρεσιών της εταιρίας με τις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών της, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης συμβάσεων, συμφωνιών και παραγγελιών και η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος,

Αυτή η πολιτική υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004).

Για να πετύχει η εταιρία τα παραπάνω:

  • Παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας τους οποίους ανασκοπεί μέσω της Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας
  • Καθορίζει στόχους Ποιότητας τους οποίους ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας,  και ελέγχεται η επίτευξή τους.
  • Δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας μέσα από τις διεργασίες που έχει αναπτύξει, και που αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας και φιλοσοφία κάθε στελέχους.   
  • Έχει δημιουργήσει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις και αυτές που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία  στην εργασία.
  • Διατηρεί υψηλό το επίπεδο των εργαζομένων της, με εκπαίδευση επί του αντικειμένου τους και αξιολόγηση της επίδοσής τους

Η Πολιτική αυτή είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται από όλους στην εταιρία, και επανεξετάζεται για  την καταλληλόλητα της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Καλάθι αγορών

We would love to hear from you

Drop Us A Line